Tag: adwords

  • แชร์ประสบการณ์ เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ต้นทุนศูนย์บาท

    แชร์ประสบการณ์ เริ่มต้นธุรกิจส่วนตัว ต้นทุนศูนย์บาท

    วันนี้ขอแชร์อดีตที่เพิ่งผ่านมา 2 ปีของตัวผมเอง เป็นเรื่องที่ผมมองย้อนกลับไปในวันที่เริ่มต้น ธุรกิจส่วนตัว ใช้เทคโนโลยีออนไลน์เป็นตัวเชื่อมระหว่างลูกค้าและธุรกิจ เทคโนโลยีที่คุณหรือใครก็สามารถนำมาใช้กับธุรกิจได้อย่างไม่มีค่าใช้จ่ายสักสตางค์เดียว