Tag: trademark

  • วิธีการทำ Amazon Brand Registry 1.0

    วิธีการทำ Amazon Brand Registry 1.0

    **ปัจจุบัน Amazon Brand Registry เป็นเวอร์ชั่น 2 แล้ว มีการปรับข้อกำหนดและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้มากขึ้น เช่น จำเป็นต้องยื่นจด Trademark ก่อน ถึงจะนำมาขอจด Brand Registry กับทางอเมซอนได้