ข้อตกลงการใช้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการต่อไปนี้ ถือเป็นสัญญาที่มีผลบังคับใช้ระหว่างคุณกับเว็บไซต์ Donottellmyboss.com (ในที่นี้เรียกว่า “เรา”)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงการใช้บริการนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องตกลงและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ปรากฏอยู่ในข้อตกลงการใช้บริการต่อไปนี้ หรือในฉบับแก้ไขเพิ่มเติมอันอาจจะมีขึ้นในภายหน้า

บริการของเรา

เราให้บริการคำปรึกษาสำหรับธุรกิจ ทำเว็บไซต์และการตลาดออนไลน์ บริการของเรารวมไปถึงการออกแบบเว็บไซต์ ปรับแต่ง SEO อัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์ และการทำแคมเปญโฆษณาออนไลน์ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้บนหน้าสมัครใช้บริการ
ข้อจำกัดในการให้บริการ

เราจะไม่รับผิดชอบงานที่อยู่นอกเหนือขอบเขตของบริการ ณ วันที่ตกลงเริ่มให้บริการ
การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของบริการจะไม่มีผล จนกว่าจะมีการกันอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษรระหว่างคุณกับเรา

ในกรณีที่เราจำเป็นต้องรอการดำเนินการจากคุณและไม่ได้รับการตอบรับอย่างเหมาะสม เช่น เราไม่สามารถติดต่อคุณได้, คุณไม่ลงตารางนัดหมาย (กรณีขอรับคำปรึกษาส่วนตัว), คุณขอยกเลิกหรือเลื่อนการให้บริการโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราสามารถยกเลิกบริการของคุณได้ทันทีโดยไม่คืนค่าบริการ

ความรับผิดชอบ
เรามีหน้าที่จัดเตรียมเครื่องมือทางการตลาด วิธีการ และทรัพยากรอื่นๆ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโต อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของธุรกิจและการให้บริการลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของคุณแต่เพียงผู้เดียว

คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด ระเบียบ และกฎหมายที่มีผลบังคับใช้กับธุรกิจของคุณ
เราอาจติดตั้งระบบหรือโปรแกรมอื่นๆ บนเว็บไซต์ของคุณในกรณีที่จำเป็น แต่คุณต้องเป็นฝ่ายรับผิดชอบผลที่เกิดขึ้นแต่เพียงผู้เดียว

ลิขสิทธิ์
ไฟล์และข้อมูลทุกชนิด รวมถึงโปรแกรม เนื้อหา รูปภาพ ดีไซน์ และข้อมูลอื่นๆที่ถูกสร้างขึ้นระหว่างการให้บริการถือเป็นลิขสิทธิ์ของเราแต่เพียงผู้เดียวแม้คุณจะขอยกเลิกบริการไปแล้วก็ตาม

เมื่อคุณชำระค่าบริการเป็นระยะเวลา 12 รอบบิลติดต่อกัน คุณสามารถนำเนื้อหา บทความ ดีไซน์ และโครงร่างของหน้าเว็บไปใช้บนเว็บไซต์ จดหมายข่าว และสื่อการตลาดของคุณได้ ยกเว้น ไฟล์ AI, PSD, โปรแกรม หรือโค้ดอื่นๆที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของแพลตฟอร์มของเรา

ลิ้งก์
คุณรับทราบและอนุญาตให้เรานำชื่อของบริษัทและเว็บไซต์ไปใช้ในการประชาสัมพันธ์และกิจกรรมทางการตลาด

การยกเลิกบริการ
ข้อตกลงการใช้บริการจะมีผลบังคับใช้จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมลเท่านั้น

เราจะเริ่มคิดค่าบริการทันทีที่คุณสมัครใช้บริการ และจะตัดรอบบิลทุก 30 วันโดยอัตโนมัติสำหรับบริการรายเดือน นับตั้งแต่วันที่บริการรายเดือนได้เริ่มต้นจนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะแจ้งยกเลิกบริการเป็นลายลักษณ์อักษรหรือทางอีเมล
การยกเลิกบริการ ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
เรามีสิทธิ์ระงับการใช้งานทันที หากคุณไม่ชำระค่าบริการ

การชำระเงิน
เรารับชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร และผ่านระบบ PayPal เท่านั้น โดยใช้ปุ่มชำระเงินที่ปรากฏในหน้ารายละเอียดการให้บริการ (เราจะรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของ Paypal เอง)

การชำระค่าบริการรายเดือนด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคารมียอดชำระขั้นต่ำ 3 รอบบิล
การปฏิเสธความรับผิด

เราไม่อาจรับประกันว่าเว็บไซต์ทั้งส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดจะสามารถเข้าใช้งานได้ตลอดเวลา ปราศจากการรบกวนหรือข้อผิดพลาด ดังนั้นคุณจะไม่เรียกร้องความเสียหายใด ๆ กับเราในกรณีต่าง ๆ ดังกล่าว

เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย ความรับผิด หรือค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความบกพร่อง ความผิดพลาด การขาดหาย การรบกวน การลบข้อมูล หรือความล่าช้าของเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด
เราจะชดใช้ค่าเสียหายกรณีที่เกิดความเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดของบริการหรือพนักงานของเรา โดยจะชดใช้เป็นจำนวนเงินไม่เกินกว่าที่คุณชำระค่าบริการ 1 รอบบิลล่าสุด

เราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายกรณีเกิดการสูญเสียผลกำไร ความเสียหายที่ส่งผลในภายหลัง ความเสียหายทางอ้อม ความเสียหายที่มีบทลงโทษ หรือความเสียหายเฉพาะ อันเกิดจากการใช้งานโปรแกรม อุปกรณ์ ข้อมูล หรือเครื่องมือของบุคคลภายนอก
เราจะไม่ชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจากไวรัส แฮกเกอร์ หรือกรณีข้อมูลสูญหาย แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น

การชดใช้ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องเราจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการที่คุณมีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์สินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอก

เราตกลงที่จะชดใช้ ป้องกัน และปกป้องคุณจากการถูกฟ้องร้อง การดำเนินคดี คำสั่งศาล หรือค่าใช้จ่ายประเภทใด ๆ อันเกิดจากหรือเกี่ยวเนื่องกับความผิดพลาดของบริการหรือทีมงานของเราเอง

กฎหมายที่ใช้บังคับ
ข้อตกลงการใช้บริการเหล่านี้และข้อพิพาทใดที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของเราจะถูกบังคับใช้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย
การปฏิเสธการกล่าวอ้าง

ข้อมูลทุกอย่างที่ผมนำเสนอภายในเว็บไซต์แห่งนี้มีจุดประสงค์เพื่อเป็นกรณีศึกษาเท่านั้น ผลลัพธ์ของผมไม่เหมือนกับคุณและผมไม่สามารถรับรองได้ว่าคุณจะได้ผลลัพธ์แบบที่ต้องการเมื่อนำวิธีการที่ได้เรียนรู้ไปลงมือปฏิบัติ

ข้อมูลที่ผมนำเสนออาจไม่สามารถใช้ได้ในทุกสถานการณ์ ซึ่งผมขอปฏิเสธการรับผิดชอบในทุกกรณีหากคุณนำข้อมูลเหล่านั้นไปใช้แล้วเกิดผลประโยชน์หรือความเสียหายใดๆไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม

ผมขอปฏิเสธความรับผิดชอบใดๆสำหรับความถูกต้องของข้อมูลต่างๆ รวมทั้งไม่ขอรับประกันการสร้างรายได้หรือยอดขายซึ่งเป็นผลมาจากสิ่งคุณได้เรียนรู้