ebay

etsy: เริ่ม – เลิก – ลอง

เดือนนี้ผมมีโอกาสได้ทดลองอะไรหลายอย่าง ชวนให้นึกถึงตอนขายของออนไลน์ใหม่ๆ ถ้าไม่เอาเงินเป็นตัวตั้ง ผมว่าตอนเริ่มนี่สนุกสุดนะ แต่ในความเป็นจริง มันก็หนีเรื่องเงินไม่พ้น

1 2 3 5