what my mistakes look like, you can read here.

บันทึกประสบการณ์ลองผิด ลองถูก ทั้งเรื่อง online marketing และเรื่องโง่เง่าที่ผ่านเข้ามาในชีวิต