amazon products image issue

รูปสินค้าของคุณผิดระเบียบ แก้ไขด่วน !!!

Amazon ส่งอีเมล์แจ้ง seller ถึงกฏระเบียบเกี่ยวกับ “รูปภาพ” ในเดือนกันยา (2018) นี้

ลิสที่รูปผิดระเบียบจะมีการ “แบนลิส” รายละเอียดอ่านได้จากบทความนี้ครับ

รูปสินค้าบน Amazon

ปัจจุบันการสร้างลิสสินค้าบน Amazon ให้เราใส่รูปภาพได้ทั้งหมด 9 รูป

รูปที่มีการออกกฏเพิ่มนี้ คือ Main Image หรือรูปแรกที่ลูกค้าเห็นนั่นเอง

amazon product images

ถ้าสินค้าของคุณอยู่ใน 5 หมวดหมู่นี้

 • Home
 • Home Improvement
 • Kitchen
 • Furniture Lawn
 • Garden

ลองอ่านกฏใหม่ที่เพิ่มมาครับ ถ้าเข้าข่ายข้อใดข้อหนึ่ง ลิสสินค้าของคุณอาจถูกแบนจากระบบของอเมซอน

ข้อกำหนดนี้จะมีผลในเดือนกันยายน 2018 (สำหรับ Main Image)

 1. Blurry or pixelated image or image with jagged edges (รูปไม่ชัด หรือขอบแตก)
 2. Image with any text, logo, graphic, or watermarks shown (มีตัวหนังสือ หรือกราฟฟิค รวมถึงลายน้ำอยูในรูป)
 3. Multiple product views or colors or sizes are shown in image (มีรูปสินค้ามุมอื่นๆ ปนอยู่ในรูป)
 4. Product on model (ตัวสินค้าอยู่บนโมเดล)
 5. Product occupies less than 85% of the frame (รูปสินค้ามีปริมาณพื้นที่น้อยกว่า 85% ของรูปภาพทั้งหมด)

ลองมาดูตัวอย่างกันครับ

amazon listing images
รูปนี้น่าจะผิดกฏข้อ 2 Image with any text, logo, graphic, or watermarks shown
amazon images issue
รูปนี้เข้าข่ายผิดกฏข้อ 3 Multiple product views or colors or sizes are shown in image
amazon products image issue
รูปนี้อาจจะผิดในข้อ 4 Product on model (ตัวสินค้าอยู่บนโมเดล)

และแน่นอนว่า รูปสินค้าที่ “ถูกระเบียบ” ก็ตาม 5 ข้อนี้

 1. Image that is not blurry or pixelated and doesn’t have jagged edges
 2. Image that doesn’t show any text, logos, graphics, or watermarks but shows only a real product photo
 3. Image that shows only one (front) product view (and one color/size), except if several items are sold together as a multi-pack, which must be mentioned in the title
 4. Image with product shot flat without a model
 5. Image where product occupies 85% of the frame

รายละเอียดเพิ่มเติม อ่านได้จากเว็บ Amazon https://sellercentral.amazon.com/gp/help/200898440

กฏระเบียบที่จะมีการปรับนี้ แม้ว่าจะบังคับใช้กับสินค้าบางหมวด

แต่ผมเชื่อว่า อีกไม่นาน Amazon จะนำมาใช้กับทุกหมวดหมู่แน่นอน

แค่อาจจะแตกต่างในรายละเอียดของบางหมวด

…แล้วเรื่องของรูป ก็จะกลายเป็นเรื่องของเรา – -!!


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *